„ Rugăciunea mamei nu are egal pe lumea asta. Este mai puternică decât rugăciunea preotului!”

Părintele Iustin Pârvu: Rugăciunea mamei nu are egal pe lumea asta. Este mai puternică decât rugăciunea preotului! Iată rugăciunea:

Rugăciunea mamei pentru copii săi

Dumnezeule, Ziditorule al tuturor făpturilor! Adăugând milă peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă, bunătatea Ta mi-a dăruit copiii Tăi, fiindcă le-ai dat ființă, i-ai făcut vii înzetrându-l cu suflet nemuritor, i-ai renăscut prin botez apre viața cea potrivită cu voia Ta, i-ai înfiat și i-ai primit în sânul Bisericii Tale.

Doamne! Păzește-i în har până la sfârșitul vieții lor, învrednicește-i să se împărtășească de Tainele legământului Tău, sfințește-i cu adevărul Tău, ca să se sfințească în ei sfănt numele Tău! Trimite-mi ajutorul Tău haric ca să îi cresc spre slava numelui Tău și folosul aproapelui! Dă-mi în scopul acesta răbdare și putere!

Învață-mă să dăruiesc în inima lor rădăcina adevăratei înțelepciuni – frica Ta! Luminează-i cu lumina Înțelepciunii Tale cârmuiește întreaga lume! Să Te iubească din tot sufletul și din tot cugetul lor, să se lipsească de Tine din toată inima și să tremure de cuvintele Tale toată viața lor! Dăruiește-mi pricepere să le arăt că viața cea adevărată stă în păzirea poruncilor Tale, că osteneala întărită de cucernicie aduce toată viața de aici mulțumire lipsită de tulburare, iar în veșnicie – fericire negrăită. Descoperă-le lor înțelegerea legii Tale, ca până la sfărșitul zilelor lor să aibă simțământul că Tu ești pretutindeni! Sădește în inima lor teama și dezgustul de orice fărădelege, ca să fie fără de prihană în căile lor, ca să-și aducă aminte întotdeauna că Tu, Dumnezeule Atotbune, păzești cu gelozie legea Ta și dreptatea Ta! Ține-ți în curăție și în evlavie față de numele Tău, încât să nu prihănescă Biserica Ta prin purtarea lor, ci să trăiască după rânduielile ei! Însuflețește-i cu râvna pentru învățătura folositoare și fă-i în stare de toate lucrurile cele bune, ca să câștige înțelegerea cea adevărată a cunoștințelor de care au neapărată nevoir, ca să se lumineze cu știința cea binefăcătoare pentru omenire.

Doamne! Dă-mi înțelepciune ca să întipăresc cu trăsături de neșters în inima și în mintea copiilor mei frica de întovărășire cu cei ce nu știu de frica Ta, să le insuflu îndepărtarea de orice însoțire cu cei nelegiuiți, ca să nu ia aminte la împreună – vorbirile cele putrede, să nu fie abătuți din calea Ta de pildele cele rele, să nu se smintească de faptul că uneori calea nelegiuiților propășește în lumea aceasta!

Cerescule Părinte! Dăruiește-mi harul de a nu le face copiilor mei sminteală prin faptele mele, ci a-i feri de rătăciri, de a le îndrepta greșelile, de a le înfrâna îndărătnicia, de a-i abate de la năzuința spre deșertăciunea și ușurătate. Să nu fie furați de gânduri nechibzuite, să nu umble după poftele inimii lor, să nu se mândrească în cugetele lor, să nu Te uite pe Tine și să nu uite de legea Ta, ca fărădelegea să nu dea pierzării mintea și sănătatea lor și păcatele să nu le moleșească puterile sufletului și ale trupului.

Judecătorule Drept, Care îi pedepsești pe copii pentru păcatele părinților până la al treilea și al patrulea neam! Abate această pedeapsă de la copiii mei, nu îi bate pe ei pentru păcatele mele, ci stropește-i pe ei cu roua harului Tău, ca să sporească în virtute și în sfințenie, să crească întru bună voirea Ta și întru dragostea oamenilor evlavioși.

Părinte al îndurărilor şi a toată milostivirea! Din dragoste de mamă, le-aș dori copiilor mei toată îmbelșugarea bunătăţilor pământeşti, le-aș dori binecuvântare din roua cerului şi din grăsimea pământului, însă fie cu ei sfântă voia Ta! Rânduiește-le soarta după bună voirea Ta, nu îi lipsi în viaţă de pâinea cea spre fiinţă, trimite-le toate cele trebuitoare în vremelnicie spre dobândirea vesniciei fericite, fii milostiv cu ei când vor păcătui înaintea Ta, nu le socoti lor păcatele tinereţii şi ale neştiinţei, fă inimile lor să se umilească atunci când se vor împotrivi călăuzirii harului Tău, pedepseşte-i şi miluieşte-i, îndreptân-du-i la calea bineplăcută Ţie, dar fără să-i lepezi de la faţa Ta! Primește cu bunăvoinţă rugăciunile lor, dăruiește-le reușită în tot lucrul bun, nu abate faţa Ta de la ei în zilele necazului lor, ca să nu-i ajungă ispite mai presus de puterile lor. Adumbreşte-i cu mila Ta, ca să umble îngerul Tău cu ei, păzindu-i de toată nenorocirea și calea rea.

Dumnezeule Atotbune! Fă-mă mamă care se veselește de copiii săi, ca să îmi fie bucurie în toate zilele vieții mele şi sprijin la bătrâneţe. Învredniceşte-mă să mă înfăţișez împreună cu ei la Înfricoșǎtoarea Ta Judecată nădăjduind în milostivirea Ta şi să zic cu nevrednică îndrăznire: ,,lată eu şi pruncii pe care i-ai dat mie, Doamne!”, ca împreună cu ei, preaslăvind bunătatea Ta cea nepovestită și iubirea Ta veşnică, să preaînalt preasfânt numele Tău, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, în vecii vecilor.

Amin!

Sursa